Články autora

Linda Zambrano Dachova

Hospitality expert willing to help you to reach your goals. Author of eBook about service and hospitality From Zero to Hero and How to get a dream job. More on
Rodinná firma
20.10. 2020

Rodinná firma – radosť alebo nočná mora?

Ak chcete zamestnať celú rodinu, má vaše podnikanie plusy aj mínusy. Ak je všetko v rovnováhe, šance na úspech sú obrovské. Kľúčom je dôvera, rovnaké ciele a jednota. Roly sa môžu časom zmeniť, hlavná myšlienka zostane. Zdieľanie rodinnej histórie, povinností a vízie je fantastické a spája členov. Ak sú splnené všetky hlavné pravidlá, sú rodinné väzby vo firme bonusom.

Family business
11.10. 2020

Family business cast – joy or nightmare?

To run end employ family cast in your business has pluses and minuses. When is well balanced, chances for success are huge. Trust, same goals and unity is a key. Roles might changed by the time, main idea stays. Sharing the family history, duty and vision is fantastic and lock members together. When all major rules are on place, family benefit is a bonus.

Call center
27.9. 2020

Call centrum – je to práca ťažká alebo ľahká?

Call centrá poskytujú nielen zákaznícke služby ale v poslednej dobe sa stávajú obľúbenejšími pre pracovný trh. Pracujú na rôznych úlohách, poskytovaní a zhromažďovaní informácií, obstarávaní a poradenstve. Call centrá si budujú silnú pozíciu na trhu a stále rastú. Práca tam začína byť zaujímavejšia a veľkým prínosom je flexibilný pracovný čas. Využitie zákazníckej telefónnej služby sa za posledných 10 mesiacov zvýšilo o 30%. Príležitosť je tu.

Call center
20.9. 2020

Call center – is that job hard or easy?

Call centers providing not only a customer service and lately become more popular to work for. They are working on different task, information giving and collecting, sourcing and advising. Call centers are building a strong position on the market and still growing. Work there is getting more interesting and big benefit is a flexible working time. Use of a customer phone service increased by 30% in past 10 months. Opportunity is there.

Zakázané témy v cestovnom ruchu
6.9. 2020

Zakázané témy rozhovorov v cestovnom ruchu a službách – a nielen tam.

Cestovný ruch a služby sú tu preto, aby boli sa klienti cítili dobre a príjemne. Konverzačné témy vychádzajú z pravidiel. Po ich dodržaní je spokojnosť zákazníka zárukou. Profesionáli poznajú základné veci, dodržiavajú pravidlá a usilujú o návrat svojich zákazníkov. Zákazník sa vždy vráti tam, kde bol vítaný a cítil sa príjemne.

Prohibited topics
1.9. 2020

Prohibited conversation topics in hospitality – and not only there.

Hospitality and services are here to make their clients good and comfortable. Conversational topics are based on rules. When this are followed, customer satisfaction is guarantee. Professionals knows the basic, following the rules and making your customers to return.

Profesionáli - World of Linda
24.8. 2020

Profesionáli sa nerodia, ale študujú, učia sa a pozorujú.

Mnoho odborníkov mení svoju kariéru, prácu a pozíciu. Teraz je čas byť silný. Odborníci na výletné plavby momentálne nemajú ľahkú situáciu, ale lepšie dni sú na ceste. Čoskoro sa náborový proces začne znova, pracovné príležitosti budú otvorené. Námorníci budú mať možnosť vrátiť sa späť do práce ktorú milujú. Hostí budú vítať usmiate tváre a luxusné plavby budú zasa zaujímavé.

Professionals at sea
20.8. 2020

Professionals are not born but they study, learn and observe.

To be the best – professional in your work, takes some time. After finishing the school, needs follow the practice and expertise. Observation is also included. This is a life time process. There is always something new, something to be learn on the journey. Modern way and internet helping to be flexible, open for innovations and...

Bufet na zaoceánskej lodi
11.8. 2020

Bufet na výletnej lodi – zrkadlo spoločnosti

Bufet na výletnej lodi - zrkadlo spoločnosti. Článok o tom ako sa plavby zmenili a bufet tvorí podstatnú časť dovolenky. Foto a materiál ktorý predáva, ako si vybrať dovolenku a čo vlastne bufety na výletných lodiach ponúkajú. Luxusná dovolenka, luxusná plavba - všetko je to o jedle a bufete. Vyberte si zo širokej ponuky lodných spoločností a spoznávajte svet.World of Linda má viac ako 20 ročné skúsenosti, informácie sú z prvej ruky.

Amazing cruise buffet
5.8. 2020

Cruise ship buffet – mirror of the company

Cruise ships buffet is very popular. Cruise companies are doing their best to create, make a provide the best taste of the world. Wide variety and professional crew makes buffet an experience. Take a chance and go to taste the world.

  • How to get a dream job – FREE ebook

    Get to know the basic about dream job and how to get there. Is more easier than you think. GO for it!!!!!

  • See me in Facebook
  • Nejnovější články
  • Marketing online – HELP
  • Need extra money?