Blog about service, hospitality, travelling,  life and dreams

Welcome to the web of  professionals and hospitality where the smile is a beggining and success is our goal. Get a way to make your business work for you  and fulfill your wishes and desires. In this blog you will find education, knowledge and also entertainment with practical situations. Find your way around and make yourself comfortable. Hospitality starts with a SMILE!

Servis stôl

Travel for less, become travel ambassador.

http://www.umustsee.net/MTI9TR

Šťastie
17.11. 2020

Som v pohode, ako to máte vy?

Máme tu obdobie jesene, kedy sa pripravujeme na dlhé zimné večery. Tento rok je však trochu iný. Z dôvodu pandémie Covid 19 mnohí zostali doma a museli sa prispôsobiť tejto situácii. Ale prečo si z toho nevybrať to najlepšie a vyťažiť čo najviac? Keď sa vás niekto spýta, ako sa máte, povedzte že veľmi dobre! Je len na vás, aký bude váš deň. Žite si svoje sny! Cestovný ruch a služby pôjdu zasa do normálu a šťastie praje pripraveným!

I am fine and YOU?
5.11. 2020

I’m very good and how are you?

We have the autumn season, when we are preparing for long winter evenings. However, this year is a little different. Due to the covid pandemic, many remained at home and had to adapt to the situation. But why not choose the best and get the most out of it?

Rodinná firma
20.10. 2020

Rodinná firma – radosť alebo nočná mora?

Ak chcete zamestnať celú rodinu, má vaše podnikanie plusy aj mínusy. Ak je všetko v rovnováhe, šance na úspech sú obrovské. Kľúčom je dôvera, rovnaké ciele a jednota. Roly sa môžu časom zmeniť, hlavná myšlienka zostane. Zdieľanie rodinnej histórie, povinností a vízie je fantastické a spája členov. Ak sú splnené všetky hlavné pravidlá, sú rodinné väzby vo firme bonusom.

Family business
11.10. 2020

Family business cast – joy or nightmare?

To run end employ family cast in your business has pluses and minuses. When is well balanced, chances for success are huge. Trust, same goals and unity is a key. Roles might changed by the time, main idea stays. Sharing the family history, duty and vision is fantastic and lock members together. When all major rules are on place, family benefit is a bonus.

Call center
27.9. 2020

Call centrum – je to práca ťažká alebo ľahká?

Call centrá poskytujú nielen zákaznícke služby ale v poslednej dobe sa stávajú obľúbenejšími pre pracovný trh. Pracujú na rôznych úlohách, poskytovaní a zhromažďovaní informácií, obstarávaní a poradenstve. Call centrá si budujú silnú pozíciu na trhu a stále rastú. Práca tam začína byť zaujímavejšia a veľkým prínosom je flexibilný pracovný čas. Využitie zákazníckej telefónnej služby sa za posledných 10 mesiacov zvýšilo o 30%. Príležitosť je tu.

Call center
20.9. 2020

Call center – is that job hard or easy?

Call centers providing not only a customer service and lately become more popular to work for. They are working on different task, information giving and collecting, sourcing and advising. Call centers are building a strong position on the market and still growing. Work there is getting more interesting and big benefit is a flexible working time. Use of a customer phone service increased by 30% in past 10 months. Opportunity is there.

Zakázané témy v cestovnom ruchu
6.9. 2020

Zakázané témy rozhovorov v cestovnom ruchu a službách – a nielen tam.

Cestovný ruch a služby sú tu preto, aby boli sa klienti cítili dobre a príjemne. Konverzačné témy vychádzajú z pravidiel. Po ich dodržaní je spokojnosť zákazníka zárukou. Profesionáli poznajú základné veci, dodržiavajú pravidlá a usilujú o návrat svojich zákazníkov. Zákazník sa vždy vráti tam, kde bol vítaný a cítil sa príjemne.

Prohibited topics
1.9. 2020

Prohibited conversation topics in hospitality – and not only there.

Hospitality and services are here to make their clients good and comfortable. Conversational topics are based on rules. When this are followed, customer satisfaction is guarantee. Professionals knows the basic, following the rules and making your customers to return.

Profesionáli - World of Linda
24.8. 2020

Profesionáli sa nerodia, ale študujú, učia sa a pozorujú.

Mnoho odborníkov mení svoju kariéru, prácu a pozíciu. Teraz je čas byť silný. Odborníci na výletné plavby momentálne nemajú ľahkú situáciu, ale lepšie dni sú na ceste. Čoskoro sa náborový proces začne znova, pracovné príležitosti budú otvorené. Námorníci budú mať možnosť vrátiť sa späť do práce ktorú milujú. Hostí budú vítať usmiate tváre a luxusné plavby budú zasa zaujímavé.

Professionals at sea
20.8. 2020

Professionals are not born but they study, learn and observe.

To be the best – professional in your work, takes some time. After finishing the school, needs follow the practice and expertise. Observation is also included. This is a life time process. There is always something new, something to be learn on the journey. Modern way and internet helping to be flexible, open for innovations and...

  • How to get a dream job – FREE ebook

    Get to know the basic about dream job and how to get there. Is more easier than you think. GO for it!!!!!

  • See me in Facebook
  • Nejnovější články
  • Práve potrebuješ